dinsdag 23 februari 2016

ZWANENBURG GELEGEN AAN DE BUSSUMERSTRAAT 

ZWANENBURG ACHTERZIJDE MET UITGANG NAAR DE BERGSTRAAT (later Sint Annastraat)

Plattegrond van de stadsboerderij aan de Bussumerstraat . Situatie in 1832 
(na 1918 huisnummers 27-29, 31, 


____________________________________________________________
VAN RUYSDAEL TOT ZWANENBURG

Een Naardense vestingboerderij

Aan de Gooiersgracht te Blaricum lag ooit de hofstede Ruysdael. In de 17e  eeuw noemden afstammelingen van deze hofstede zich  Ruysdael. Een van deze familie  was in de 18e eeuw eigenaar van een boerderij in de Bussummerstraat te Naarden. 
Na hem bewoonden  vele andere families deze boerderij. In de 19e eeuw werd veehouder Gerrit Zwaan eigenaar. Hij liet op het hek van de inrit naar zijn erf de naam Zwanenburg aanbrengen. Dit hek was gelegen aan de Bergstraat, ter plaatse van de huidige woning St. Annastraat 44. Het hek verdween omstreeks 1900 na de bouw van zes woningen. De inrit werd verplaatst naar een  nog steeds bestaande steeg. De boerderij werd het laatst bewoond door de familie H.W. de Gooijer-Post in de jaren 1927 - 1967, daarna volgde de sloop. Te beginnen met de vroegst (gevonden) eigenaar volgt  een relaas van bewoners en gebruik van deze boerderij. Het is onbekend of de 'huismanswoning' van ouds her een naam droeg.
Mogelijk duikt in de toekomst een oudere boerderijnaam op, tot die tijd blijft de naam Zwanenburg gehandhaafd. 

Naardense Ruysdael's

De 17e eeuwse schepen Jacob Jacobsz van Ruysdael uit Naarden trouwde driemaal. Twee zoons Jacob en Job werden in Naarden gedoopt, maar alleen zoon Jacob werd in het testament van zijn vader genoemd. Einde 17e, begin 18e eeuw woonden er nog Ruysdael-nazaten in Naarden. Mogelijk verliep hun afstamming als volgt:   
De eerder genoemde broer Gerrit had een zoon Jan Gerritsz Ruysdael. Een jaar na het overlijden¬ van vader Jan trouwde Aert Jansz in 1688 Rooms katholiek met Aafje Jans. In 1717 bezat en bewoonde het echtpaar Aert en Aafje de in 1967 afgebroken boerderij in de Bussummerstraat. Uit hun huwe¬lijk zijn twee zoons bekend, Quilielmus en Jan, zij erfden na het over¬lijden van hun ouders een aantal huizen in Naarden. Quilielmus oftewel Willem werd pastoor te Muiden. Jan Aartse Ruisendaal overleed in 1726 en liet zijn kinderen Aart en Emerentia enkele huizen in Naarden na. Hieronder was een huis in de Peperstraat en de boerderij (Zwanenburg) in de Bussummerstraat.  Aart Janse Ruijsendaal kocht van zijn 'heeroom' Willem een huis en een grutterij in de Gasthuysstraat met een achterom naar de St. Annastraat. (ter plaatse van Turfpoortstraat)  Als erfgooier liet Aart soms een dan wel twee paarden op de meent grazen, mogelijk gebruikte hij ze voor een rosmolen in de grutterij.  Hij trouwde te Muiden in 1732 met Gertrudis Rijcken de Beer en overleed in 1781. Van dit echtpaar zijn, vol¬gens lokale genealogen, geen afstammelingen bekend.  


Zwanenburg familie Bossenbroek

Nicolaas Guykingh stamde uit een familie van Naardense notabelen. Hij was dominee in Amersfoort. De boerderij 'Zwanenburg' had hij geërfd of gekocht van Casparis Guykingh. Na het overlijden van Nicolaas verkocht zijn weduwe Geertruida Theodora Logen op 30 november 1784 de boerderij aan Bartel Jansz Bossenbroek. Waarschijnlijk woonde Bartel eerst in Vaasen (Gelderland), want daar werd in 1752 zijn zoon Jan geboren.  Bartel kwam mogelijk als weduwnaar naar Naarden, want hij trouwde daar 1783.01.03 met Gerritje Spaan. Jan (uit het eerste huwelijk ?) werd in 1805 eigenaar en staat in de volkstelling van 1811 vermeld als 'Boer'. Jan Bartelsz Bossenbroek huwde Johanna Ram. Op 1794.09.29 kregen zij zoon Bartel, die op 1826.06.16  Jan's overlijden aangaf. Bartel was op 1821.04.29 gehuwd met de 25-jarige Jacoba Verhoef uit Amersfoort. Hij stond toen ingeschreven als veehouder. Volgens het kadaster uit 1832 was hij eigenaar van perceel G 370. Later erfde hij ook de percelen G 371 en G 372 van zijn moeder. Zijn dochter Johanna  werd geboren op 1829.01.12 en dochter Jannetje op 1833.07.15. Na het overlijden van hun ouders erfden de twee  dochters de boerderij. Johanna huwde Gerrit Zwaan (geb. 1825.11.28 te 'sGraveland). Beiden gingen wonen op de boerderij, waarvan Gerrit het toegangshek aan de Bergstraat opsierde met de naam 'Zwanenburg'.
. Jannetje huwde  1854.09.27, eerst de stalhouder Dirk de Beus.  Na zijn overlijden op 1865.11.30 zette zijn weduwe de stalhouderij voort tot 1867. Haar zus Johanna overleed 1866.11.11. In 1867  verkocht weduwe Jannetje de stalhouderij en trouwde met haar zwager  de weduwnaar Gerrit Zwaan. Het echtpaar bezat nu de percelen G 370, 371 en 372. In 1872 werden deze percelen verenigd tot perceel G 809. De huisnummers waren voor 1880: nr. 172, stal; nr. 172a, schuur; nr. 173 woonhuis.
April 1898 verkocht Gerrit, uit naam van zijn vrouw, de boerderij, erf en tuin aan  aannemer Martinus Pieter van Wettum. Deze aannemer bouwde op de tuin, grenzend aan de Bergstraat, een rijtje van zes ‘onderofficierswoningen'. Waar eens het toegangshek stond, staat nu woning nr. 44. Tijdens graafwerk op het plaatsje aldaar, kwamen er veldkeitjes van het wagenpad boven. Een reeds bestaande steeg ( G 385) werd de nieuwe toegang tot de boerderij.    
Eerst overleed Gerrit Zwaan en daarna Jannetje in 1910 te Bussum. Nu kwam de boerderij in handen van Bartel de Beus, waarschijnlijk als huurder van Martinus Pieter van Wettum. Bartel was de zoon uit Jannetjes eerste huwelijk. Hij huwde in 1890 met Jannetje van Eeden en staat in de adreslijst van 1915. Zijn adres was Bussummertstr. 255 (Zwanenburg) en zijn beroep 'vrachtrijder'. Ook bleek hij, buiten zijn paarden, ook  koeien te houden.  Op donderdag 24 augustus 1922 hield deurwaarder Harshagen uit Bussum een openbare verkoping van onroerende boerderij goederen van Bartel de Beus. Aan vee werd verkocht: 6 melk- en 2 vette koeien; 3 pinken; een fokkalf en 1 zwart merriepaard van 9 jaar. Verder vervoermiddelen: 2 Amsterdamsche sleeperswagen voor een last van 4 ton; 4 landwagens; 2 gierbakken; 2 kruiwagens; 1 hondenkar. Landbouwgereedschap: 2 ploegen; 2 eggen, melk- kaas- en bouwgereedschap. Een partij hooi en een wagenloods.
Bartel de Beus was zo dik, dat er in de Vesting grapjes over gemaakt werden. Men zei: "De Kippenbrug is versperd, want de Beus zit klem tussen de leuningen". Hij bleef tot omstreeks 1927 in de boerderij wonen.  Bijna 150 jaar hadden afstammelingen van Bartel Bossenbroek (* ca. 1730) op deze plek gewoond. Daarna was de boerderij in gebruik bij veehouder Herman de Gooijer, die zijn bedrijf er tot 1967 uitoefende. De gemeente Naarden was inmiddels eigenaar geworden van de boerderij. Zonder overleg vooraf werd de huur in 1967 opgezegd en  was de Gooijer gedwongen met zijn bedrijf te stoppen, daarna volgde de sloop. 

ZWANBOSB.GOY
afgeleid van NZWAN18&.20E 
22.06.2001Verponding Naarden 1733 Bussummerstraat ZZ 233 huijs 2 woningen Casparis Guijking  verhuurd

_____________________________________________

HISTORISCHE STARTPAGINA OVER HET GOOI, GOOIERS EN ERFGOOIER.